Over CMK

Cultuureducatie met Kwaliteit, verdiepend programma
Naast het basisprogramma CultuurCircuit is vanaf 2013 het verdiepende programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) van start gegaan. Tijdens een succesvolle periode van vier schooljaren zijn beide programma’s verder ontwikkeld en voor de periode 2017-2020 kreeg Kunstcircuit Deventer opnieuw subsidie toegekend* voor een vervolg van het programma CMK. We organiseren samen met de negen scholen die de eerste periode deelnamen aan CMK een borgingstraject, om gedurende twee jaar te werken aan de borging van het programma. Daarnaast zijn er 15 nieuwe scholen van start gegaan met CMK in de periode 2017-2020.

*door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Deventer

Gedurende de afgelopen jaren Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) hebben we gaandeweg een werkwijze ontwikkeld, waarbij we onderwijs en cultuuraanbieders met elkaar in verbinding brengen. We stellen tijdens dit proces alle betrokkenen – kunstdocenten, directeuren, ICC’ers en leerkrachten – in staat hun eigen expertise bij te dragen om cultuureducatie een steviger plek te geven in het onderwijs. Veel scholen zijn hierdoor al aangestoken en hebben inmiddels een visie op en plan voor cultuureducatie geschreven. Landelijke subsidies worden in Deventer ruim benut.

Deze Deventer Werkwijze kunnen we grofweg als volgt omschrijven:

Inhoud
We sluiten aan bij de ontwikkeling waarbij scholen steeds meer actief bezig zijn met onderzoekend leren. Ons vertrekpunt is daarom altijd een procesgerichte manier van werken. Ook richten we ons op de technische vaardigheden van de leerkrachten en het vakoverstijgend leren inzetten van de gekozen kunstdiscipline(s). Het traject kan op maat aansluiten bij thema’s uit andere leerdomeinen, zoals taal en wereldoriëntatie.

Beproefde werkwijze

We gaan altijd met de school een creatief proces aan, waarbij alle betrokkenen inbreng hebben vanuit de eigen expertise. We vormen een projectteam, met daarin bijvoorbeeld de ICC’er en de directeur van de school en een procesbegeleider van Kunstcircuit Deventer. Ook spelen we in op ieders leerdoelen. Iedere traject bestaat uit een vaste opbouw (zie ‘procesonderdelen’ voor een concrete uitwerking), waarbij de inhoud van ieder onderdeel in overleg met de school op maat wordt vastgesteld. Ook betrekken we – in overleg met de school – ouders actief bij dit proces, bijvoorbeeld door ze de kans te geven te ondersteunen bij cultuureducatie projecten of door ze uit te nodigen als publiek.

Borging
Vanaf het startgesprek besteden we aandacht aan de borging, o.a. door cultuureducatie op te nemen in de visie en structuur van de school, maar ook door het samen voorbereiden van een les beeldend vormen door leerkrachten binnen de werkwijze van leerKRACHT.

Resultaat
We werken toe naar een doorgaande leerlijn voor groep 1 tot en met 8 in een gekozen kunstdiscipline, zoals theater, muziek, drama, erfgoed, media e.a.

De school ontwikkelt een visie op cultuureducatie en wordt eigenaar van bovengenoemde beproefde werkwijze. Leerkrachten krijgen meer zelfvertrouwen en zin om zelf actief met de gekozen kunstdiscipline in de klas aan de slag te gaan. Ze zien nieuwe mogelijkheden en krijgen tools in handen om de creatieve ontwikkeling van hun leerlingen beter te begeleiden.

Door een onderzoekende manier van werken ontdekken leerlingen èn leerkrachten gaandeweg hun eigen creativiteit. Leerkrachten gaan hierdoor ook een andere kant van hun leerlingen zien. Al naar gelang de vraag van de school bekijken we de duur van het traject – een jaar, twee jaar of langer – met aanvullende borgingsactiviteiten.

We sluiten in principe aan bij het SLO leerplankader betreffende competenties van leerlingen voor kunstzinnige oriëntatie, gestoeld op kerndoelen 54 (gevoelens/ervaringen uitdrukken en communiceren) en 55 (reflectie), tenzij een school zelf een eigen doorgaande leerlijn in competenties hanteert.

Voor meer info over de programma’s kunt u contact opnemen met Marijke Blok (marijke.blok@kunstcircuit.nl).